عآشقآنہ ھآیم برآے تو

date: 93/08/22time : 15:33 by : سپیــ ــده| |

 

من از تمام دنیـــا ...

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ........

بازتاب عکس خـــودم را میبینم .


نجواي عاشقونه
date: 93/07/28time : 19:38 by : سپیــ ــده| |

نمیدانــــــم، تـــــــــو را به اندازه ی نفســــــــمــــــــ دوســـــــت دارمـــــــ،

 

یا نفســـمــــ را به اندازه ی تــــــــــو !؟

 


نجواي عاشقونه
date: 93/07/16time : 15:45 by : سپیــ ــده| |