عآشقآنہ ھآیم برآے تو

 

من از تمام دنیـــا ...

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ........

بازتاب عکس خـــودم را میبینم .


نجواي عاشقونه
date: 93/07/28time : 19:38 by : سپیــ ــده| |

نمیدانــــــم، تـــــــــو را به اندازه ی نفســــــــمــــــــ دوســـــــت دارمـــــــ،

 

یا نفســـمــــ را به اندازه ی تــــــــــو !؟

 


نجواي عاشقونه
date: 93/07/16time : 15:45 by : سپیــ ــده| |

می گویند :

عشق خدا به همه یکسانست

ولی من می گویم :

مرا بیشتر از همه دوست دارد

و گرنه

به همه

یکی مثل تو می داد ...

 


نجواي عاشقونه
date: 93/07/16time : 0:6 by : سپیــ ــده| |